Vissa förändringar i studiestödssystemet

Proposition 1993/94:156

Regeringens proposition

1993/94:156

Vissa förändringar i studiestödssystemet

Prop.

1993/94:156

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 april 1994.

Carl Bildt

Per Unckel

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås inom ramen av oförändrade resurser vissa förändringar i

det nuvarande studiestödssystemet. Åtgärderna syftar till förbättrade incitament

för studier, minskad skuldsättning och minskad risk för stora

avskrivningskostnader.

Studiebidraget i studiemedlen skall för studerande vid universitet och

högskolor i fortsättningen avpassas i förhållande till studieresultat i form av

avklarade poäng. I det fall
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-04-15 Bordläggning: 1994-04-15 Hänvisning: 1994-04-18 Motionstid slutar: 1994-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (12)
Följdmotioner (10)