Vissa frågor med anledning av införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Proposition 2014/15:107

Regeringens proposition 2014/15:107

Vissa frågor med anledning av införandet av en

Prop.

nationell referensram för kvalifikationer för

2014/15:107

livslångt lärande

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 april 2015

Stefan Löfven

Aida Hadzialic

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen görs bedömningen att en s.k. nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande bör införas i enlighet med Europaparlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (EUT C 111, 6.5.2008). Med kvalifikation avses ett dokumenterat resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser, t.ex. examina, certifikat och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-04-09 Bordlagd: 2015-04-09 Hänvisad: 2015-04-10 Motionstid slutar: 2015-04-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.