Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

Proposition 1993/94:234

Regeringens proposition

1993/94:234

Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

Prop.

1993/94:234

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 april 1994

Carl Bildt

Bo Lundgren

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas den begränsade åtstramning som avses gälla för

utdelning som lämnas under år 1994 till aktieägare som är fysiska personer och

dödsbon. Utdelning till aktiebolag och andra juridiska personer än dödsbon

omfattas inte av begränsningen. Åtstramningen innebär att aktieägaren skall

beskattas för mottagen utdelning om denna överstiger vad som kan anses motsvara

en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-18 Hänvisning: 1994-04-19 Motionstid slutar: 1994-05-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (16)