Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

Proposition 1993/94:234

Regeringens proposition
1993/94:234

Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

Prop.

1993/94:234

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 april 1994

Carl Bildt

Bo Lundgren

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas den begränsade åtstramning som avses gälla för
utdelning som lämnas under år 1994 till aktieägare som är fysiska
personer och dödsbon. Utdelning till aktiebolag och andra juridiska
personer än dödsbon omfattas inte av begränsningen. Åtstramningen
innebär att aktieägaren skall beskattas för mottagen utdelning om denna
överstiger vad som kan anses motsvara en för det utdelande bolaget
normal utdelning. Med normal utdelning avses 120 % av det högsta
belopp som lämnats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-18 Hänvisning: 1994-04-19 Motionstid slutar: 1994-05-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (16)