Vissa sjukförsäkringsfrågor

Proposition 1993/94:59

Regeringens proposition

1993/94:59

Vissa sjukförsäkringsfrågor

Regeringen överlämnar denna proposition

till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 1993

Carl Bildt

Bo Könberg

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att bl.a. sjuk-

penning skall beräknas på en sjukpen-

ninggrundande inkomst (SGI) i vilken

värdet av skattepliktiga anställningsför-

måner i vissa fall inte medräknas.

Vidare föreslås att den försäkrade

endast i samband med ett ersättnings-

ärende skall vara skyldig att anmäla

ändrade inkomstförhållanden till

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-14 Bordläggning: 1993-10-14 Hänvisning: 1993-10-15 Motionstid slutar: 1993-10-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)