Vissa socialförsäkringsfrågor

Proposition 2013/14:138

Regeringens proposition 2013/14:138

Vissa socialförsäkringsfrågor

Prop.

2013/14:138

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 mars 2014

Fredrik Reinfeldt

Ulf Kristersson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås det, för att skapa enhetlighet i fråga om ränteuttag inom socialförsäkringen, att det ska ges utökade möjligheter till ränteuttag för sjukersättning som återbetalas enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken.

Vidare föreslås att anmälningsskyldigheten ska förenklas för den som får bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Prop. 2013/14:138 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2014-03-18 Bordläggning: 2014-03-18 Hänvisning: 2014-03-19 Motionstid slutar: 2014-04-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)