1890. Andra Kammaren N:o 47

Riksdagens protokoll 1890:47

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1890. Andra Kammaren N:o 47.

Fredagen den 16 maj

kl. 11 f. m.

§ I
Justerades

protokollet för den 9 dennes.

§ 2

Till kammaren kade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes

:

Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, majoren m. m.

hr P. A. H. Stjernspetz för närvarande lider af en hjertsjukdom,

i följd hvaraf han är förbjuden deltaga i Riksdagens sammanträden

intygar

Stockholm den 15 maj 1890.

Vilh. Lundberg,

leg. läkare.

§ 3.

Efter föredragning af sammmansatta stats-, banko- och lagutskottets

memorial n:o 7, angående anvisande af ersättning till

utskottets kansli, biföll kammaren utskottets hemställan.

§ 4-

Föredrogs och bifölls sammansatta stats- och lagutskottets

memorial n:o 8, angående
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida