1890. Första Kammaren. N:o 36

Riksdagens protokoll 1890:36

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1890. Första Kammaren. N:o 36.

Lördagen den 10 Maj.

Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.

Justerades protokollen för den 3 i denna månad.

Herr grefven och talmannen tillkännagaf, att enligt vid talmanskonferensen

träffad öfverenskommelse omröstning jemlikt 65

§ riksdagsordningen komme att anställas vid kamrarnes sammanträden

måndagen den 12 innevarande maj.

Upplästes två inkomna läkarebetyg af följande lydelse:

Att häradshöfding Roman i följd af ögonsjukdom (iritis) är

hindrad att bevista Riksdagens sammanträden, intygas härmed.

Stockholm den 6 maj 1890.

Johan Widmarh.

Med. Doktor.

Att ledamoten af Riksdagens Första Kammare, grosshandlaren

och riddaren P. Em. Lithander, som lider af en strup- och lungkatarr,

i följd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida