1891. Andra Kammaren. N:o 40

Riksdagens protokoll 1891:40

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1891. Andra Kammaren. N:o 40.

Torsdagen den 30 april.

Kl. 11 f. m.

§ 1.

Justerades protokollet för den 23 denne».

§ 2.

• ^err talmannen tillkäunagaf, att herr E. Svensson från Karlskrona

låtit anmäla, det han åt'' sjukdom vore förhindrad att bevista dagens

sammanträde.

§ 3.

Föredrogs och lades till handlingarna statsutskottets memorial

n:o 35, i anledning åt Kongl. Maj:ts remiss med öfverlemnande af

förteckning öfver de för statsverkets räkning utarrenderade egendomar

in. m.

§ 4.

Föredrogos och bordlädes för andra gången:

statsutskottets utlåtanden n:is 53 och 54;

sammansatta stats- och bankoutskottets utlåtande n:o 3;

sammansatta stats- och lagutskottets utlåtande n:o 4;

bevillningsutskottets hetänkanden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida