1891, Andra Kammaren. N:o 49

Riksdagens protokoll 1891:49

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1891, Andra Kammaren. N:o 49.

Fredagen den 8 maj.

Kl. 1 e. m.

§ 1.

Föredrogos och bordlädes för andra gången:

statsutskottets utlåtanden och memorial n:is 5 b, 6 a 63 64

65, 66 och 67;

bevillningsutskottets betänkande!! n:is 20, 21 och 22; samt

lagutskottets utlåtanden n:is 44, 45 och 46.

§ 2.

Till afgörande förelåg till eu början statsutskottets utlåtande.

n:o 10 a, i anledning af Kongl. Maj:ts i statsverkspropositionen

gjorda framställningar angående pensioner dels för t. f. presidenten

C. F. Waern och dels för kanslisten O. F. TJUF samt kammarskrifvare

G. A. Lindberg och M. Lund.

Mom. a.

Kongl. Maj:t hade föreslagit att tillförordnade presidenten i

kommerskollegium Carl Fredrik Wcern måtte förklaras berättigad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida