1895. Andra Kammaren. N:o 30

Riksdagens protokoll 1895:30

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1895. Andra Kammaren. N:o 30.

Lördagen den 20 april.

Kl. 11 f. m.

§ I
Till

kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes:
Att

konsul Axel Swartling, som är opasslig (följder af influensa)

för närvarande icke kan inställa sig vid Riksdagen, intygar

Norrköping den 18 april 1895.

C. J. Emil Haglund,

Med. licentiat.

Att riksdagsmannen herr J. E.Wikstén lider af ett svårartadt

maglidande och icke utan fara för sjukdomens förvärrande och men

för sin helsa kan sköta några riksdagsgöromål, utan är i behof af

5 å 6 veckors frihet från allt arbete, intygas.

Stockholm den 18 april 1895.

Karl Kallenberg,

Legit. läkare.

§ 2.

Ordet lemnades härefter till

Chefen för finansdepartementet, herr statsrådet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida