1895. Ändra Kammaren. N:o 40

Riksdagens protokoll 1895:40

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1895. Ändra Kammaren. N:o 40.

Måndagen den G maj.

Kl. 3 e. m.

§ 1.

Till kammaren bads inkommit följande sjukbetyg, som upplästes:

Att riksdagsmannen herr Joh. Johansson från Noraakog till

följd af akut bronchit år förhindrad att tills vidare bevista Riksdagens

sammanträden, intygas

Stockholm den 4 maj 1895.

P. Johansson.

Legitim, läkare.

§ 2.

Föredrogos och bordlädes för andra gången statsutskottets

utlåtande n:is 77, 78 och 79.

Föredrogs och lades till handlicgarne statsutskottets memorial

n:o 80, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut beträffande Kong].

Maj:ts proposition till Riksdagen angående beredande af ålderdoms -understöd åt barnmorskor.

§ 4.

Föredrogs, men blef å nyo bordlagdt bevillningsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida