1895. Första Kammaren. N:o 19

Riksdagens protokoll 1895:19

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1895. Första Kammaren. N:o 19.

Lördagen den 30 mars, e. m.

Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m.

Justerades två protokollsutdrag för sammanträdet på förmiddagen.

Föredrogs å nyo bevillningsutskottets den 27 och 29 i denna Ifrågasatt

månad bordlagda betänkande n:o 13, i anledning af väckt motion om exporttull å

om exporttull å trävaror och trämassa. trävaror och

trämassa. •

Herr af Burén: Herr talman, mine herrar! Ehuru det kan

anses vara förmätet, vågar jag dock påstå, att denna fråga är en af

de vigtigaste, som i år legat på Riksdagens bord, emedan den gäller

intet mindre, än om våra barn och kommande generationer skola

kunna bygga och bo, lefva och verka, så och skörda uti vårt kära

fädernesland. Skogsfrågan var föremål
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida