1895. Första Kammaren. N:o 21

Riksdagens protokoll 1895:21

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1895. Första Kammaren. N:o 21.

Torsdagen den 18 april.

Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.

Upplästes fyra inkomna läkarebetyg, så lydande:

Att statsrådet m. m. herr Aug. Östergren är genom sjukdom

hindrad under några dagar att lemna sina rum, intygas på heder

och samvete. Stockholm den 17 april 1895.

It. M. Bruzelius,

med. professor.

Att ledamoten af Riksdagens Första Kammare, f. d. landshöfdingen

W. Stråle, som lider af Thrombosis ven. pedicae,

ehuru betydligt förbättrad, dock ännu ej är så återstäld, att han

under närmaste tid kan inställa sig vid kammarens sammanträden,

varder härmed på heder och samvete intygadt. Stockholm den

17 april 1895.

Carl Flensburg,

med. d:r, docent.

Att ledamoten af Riksdagens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida