1896. Andra Kammaren. N:o 37

Riksdagens protokoll 1896:37

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1896. Andra Kammaren. N:o 37.

Onsdagen den 29 april.

Kl. 11 f. m.

§ l.

.is:, V.*-

Justerades de i kammarens sammanträden den 21 och 22 dennes

förda protokoll.

§ 2.

Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes:
-

Att riksdagsmannen Pehr Andreasson till följd af sjukdom

(influenza) under några dagar är förhindrad att deltaga i Riksdagens

arbeten intygas på heder och samvete.

Stockholm den 28 april 1896.

Harald Sundberg,

Leg. Läkare.

§ 3.

Föredrogos, hvart för sig, och biföllos statsutskottets utlåtanden:

n:o 45, i anledning af Kong! Maj:ts proposition till Riksdagen

angående understöd till kolonien Hall, och

n:o 46, i anledning af väckt motion angående inrättande af

allmänna uppfostringsanstalter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida