1896. Första Kammaren. N:o 20

Riksdagens protokoll 1896:20

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1896. Första Kammaren. N:o 20.

Lördagen den 25 april.

Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.

Upplästes tre inkomna läkarebetyg, sä lydande:

Att hans excellens herr statsminister E. G. Boström till följd af

sjukdom tills vidare är nödsakad att hålla sig på sina rum, intygas

Stockholm den 24 april 1896.

F W. Warfvinge,

med. d:r.

Bruksegaren Chr. Lundeberg är till följd af akut bröst- och strupkatarr

ur stånd att deltaga i riksdagsarbetet under närmaste da°ar.

Stockholm den 24 april 1896.

Fjär. It. Petersson,

regementsläkare.

Att ledamoten af Första Kammaren herr A. P. ron Möller på

grund af sjukdom (ansigtsros) är förhindrad att bevista kammarens

sammanträden sannolikt under 14 dagar, intygas härmed.

Stockholm den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida