Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:101 Onsdagen den 28 april

Riksdagens protokoll 1992/93:101

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:101

Onsdagen den 28 april

Kl. 9.00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 22 april.

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Konstitutionsutskottets betänkande 1992/93:KU18

Kulturutskottets betänkanden 1992/93:KrU15,
KrU20, KrU22 och KrU24--KrU26

3 § Vissa anslag m.m. inom
Utrikesdepartementets område

Föredrogs

utrikesutskottets betänkande

1992/93:UU14 Vissa anslag m.m. inom
Utrikesdepartementets område (prop. 1992/93:100
delvis).

Anf. 1 KARL-ERIK SVARTBERG (s):

Herr talman! Eftersom krig börjar i människornas
sinnen är det där som försvaret för fred måste
byggas. Detta står i Unesco-stadgans inledning från
år 1945. Det är lika aktuellt i dag.

Erfarenheterna,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida