Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:105 Onsdagen den 5 maj

Riksdagens protokoll 1992/93:105

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:105

Onsdagen den 5 maj

Kl. 9.00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 28 april.

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Proposition

1992/93:234 till näringsutskottet

Förslag

1992/93:RFK5 till konstitutionsutskottet

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Jordbruksutskottets betänkanden 1992/93:JoU20--
JoU22

4 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 29 april

Företogs till avgörande kulturutskottets
betänkanden 1992/93:KrU20, KrU22, KrU24,
KrU25 och KrU26 samt konstitutionsutskottets
betänkande 1992/93:KU18 (beträffande debatten i
dessa ärenden, se prot. 102).

Kulturutskottets betänkande KrU20

Mom. 1 (beräknande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida