Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:40 Torsdagen den 9 december

Riksdagens protokoll 1993/94:40

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:40

Torsdagen den 9 december

Kl. 10.00--14.04

1 § Anmälan om återtagande av plats i
riksdagen

Talmannen meddelade att Birgit Henriksson (m)
idag återtagit sin plats i riksdagen, varigenom
uppdraget som ersättare upphört för Tomas
Högström.

2 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 december.

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Propositionerna

1993/94:101 till arbetsmarknadsutskottet

1993/94:107 till socialutskottet

1993/94:122 till lagutskottet

Meddelande om uppskjuten votering

Talmannen meddelade att finansutskottets
betänkanden FiU4 och FiU5, lagutskottets
betänkanden LU9 och LU11, jordbruksutskottets
betänkanden JoU9, JoU11 och JoU12 samt
näringsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida