Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:43 Tisdagen den 14 december

Riksdagens protokoll 1993/94:43

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:43

Tisdagen den 14 december

Kl. 9.00

1 § Meddelande om begränsning av
debatterna

Anf. 1 TALMANNEN:

Om vi skall kunna slutföra samtliga veckans
ärenden före lördag är det angeläget att
ledamöterna medverkar till att begränsa
debatterna. Ett huvudanförande bör sålunda inte
omfatta mer än 10 minuter och återhållsamhet bör
iakttas med repliker.

Försök också begränsa antalet talare till en per parti
eller åsiktsriktning. Om ett parti eller en
åsiktsriktning företräds av flera talare är det särskilt
angeläget att hålla nere huvudanförandenas längd.

2 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 december.

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Finansutskottets betänkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida