Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:106 Onsdagen den 18 maj

Riksdagens protokoll 1993/94:106

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:106

Onsdagen den 18 maj

Kl. 9.00

1 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Finansutskottets betänkanden 1993/94:FiU18 och
FiU21

Skatteutskottets betänkande 1993/94:SkU31

Utrikesutskottets betänkanden 1993/94:UU22,
UU24, UU26 och UU29

Socialförsäkringsutskottets betänkande
1993/94:SfU17

Utbildningsutskottets betänkanden
1993/94:UbU10 och UbU19

2 § Vårdnadsbidrag, barnomsorg m.m.

Föredrogs

socialutskottets betänkanden

1993/94.SoU25 Vårdnadsbidrag (prop.
1993/94:148) och

1993/94:SoU29 Barnomsorg m.m. (prop.
1993/94:148.

Andre vice talmannen meddelade att
socialutskottets betänkanden SoU25 och SoU29
skulle debatteras gemensamt.

Anf. 1 INGRID HEMMINGSSON (m):

Herr talman!
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida