Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:108 Fredagen den 20 maj

Riksdagens protokoll 1993/94:108


Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1993/94:108
Fredagen den 20 maj
Kl. 9.00

1 § Anmälan om kompletteringsval till
socialutskottet
Talmannen meddelade att Socialdemokratiska
riksdagsgruppen på grund av uppkommen vakans
anmält Kjell Nordström som suppleant i
socialutskottet efter Jan Fransson.
Talmannen förklarade vald till
suppleant i socialutskottet
Kjell Nordström (s)
2 § Hänvisning av ärende till utskott
Föredrogs och hänvisades
Redogörelse 1993/94:ER1 till utrikesutskottet
3 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 19 maj
UU22 Internationella miljöfrågor
Mom. 6 (nordeuropeisk miljökonferens)
1. utskottet
2. res. (s)
Votering:
173 för utskottet
133 för res.
43 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
76 m, 25 fp, 24 c, 25 kds, 22 nyd, 1 -
För res.:
123 s, 8 v, 2 -
Frånvarande:
15 s, 4 m, 8 fp, 7 c, 1 kds, 1 nyd, 6 v, 1 -
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
UU24 Lag om strategiska produkter m.m.
Mom. 1 (avslag på proposition 1993/94:176)
1. utskottet
2. men. i motsvarande del (v)
Kammaren biföll utskottets hemställan med
acklamation.
Mom. 2 (undantag från tillståndskrav)
1. utskottet
2. men. i motsvarande del (v)
Kammaren biföll utskottets hemställan med
acklamation.
Mom. 3 (delegering)
1. utskottet
2. men. i motsvarande del (v)
Kammaren biföll utskottets hemställan med
acklamation.
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
UU29 Ytterligare anslag på tilläggsbudget till
statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.
Kammaren biföll utskottets hemställan.
SfU17 Utvisning på grund av brott
Mom. 1 (avslag på propositionen m.m.)
1. utskottet
2. res. 1 (s)
Votering:
184 för utskottet
121 för res. 1
1 avstod
43 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
76 m, 26 fp, 24 c, 25 kds, 23 nyd, 8 v, 2 -
För res. 1:
120 s, 1 -
Avstod:
1 s
Frånvarande:
17 s, 4 m, 7 fp, 7 c, 1 kds, 6 v, 1 -
Mom. 3 (begränsning av möjligheterna till
utvisning)
1. utskottet
2. res. 3 (nyd)
Votering:
282 för utskottet
23 för res. 3
2 avstod
42 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
121 s, 76 m, 26 fp, 24 c, 25 kds, 8 v, 2 -
För res. 3:
23 nyd
Avstod:
1 s, 1 -
Frånvarande:
16 s, 4 m, 7 fp, 7 c, 1 kds, 6 v, 1 -
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
FiU18 Frågor om offentlig upphandling (prop.
1993/94:227)
Mom. 1 (tjänsteupphandling inom
försörjningssektorerna)
1. utskottet
2. res. i motsvarande del (s)
Votering:
173 för utskottet
133 för res.
1 avstod
42 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
76 m, 25 fp, 23 c, 25 kds, 23 nyd, 1 -
För res.:
123 s, 1 c, 7 v, 2 -
Avstod:
1 v
Frånvarande:
15 s, 4 m, 8 fp, 7 c, 1 kds, 6 v, 1 -
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
FiU21 Ytterligare anslag inom
Finansdepartementets område (prop. 1993/94:125
avsnitt 6)
Kammaren biföll utskottets hemställan.
UbU10 Svenskundervisning för invandrare (sfi)
Mom. 6 (kursplan och riktvärde för utbildningens
omfattning i tid)
1. utskottet
2. res. 2 (s)
3. res. 3 (nyd)
4. men. (v)
Förberedande votering 1:
27 för res. 3
11 för men.
270 avstod
41 frånvarande
Kammaren biträdde res. 3.
Förberedande votering 2:
Res. 3 ställdes mot res. 2 som biträddes genom
uppresning.
Huvudvotering:
152 för utskottet
134 för res. 2
22 avstod
41 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
76 m, 26 fp, 23 c, 25 kds, 1 nyd, 1 -
För res. 2:
123 s, 1 nyd, 8 v, 2 -
Avstod:
1 c, 21 nyd
Frånvarande:
15 s, 4 m, 7 fp, 7 c, 1 kds, 6 v, 1 -
Mom. 7 (betyg m.m.)
1. utskottet
2. res. 4 (nyd)
Kammaren biföll utskottets hemställan med
acklamation.
Mom. 11 (utvecklingscentrum för sfi)
1. utskottet
2. res. 5 (m, fp, c, kds)
Votering:
158 för utskottet
150 för res. 5
41 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
123 s, 1 fp, 1 c, 23 nyd, 8 v, 2 -
För res. 5:
76 m, 25 fp, 23 c, 25 kds, 1 -
Frånvarande:
15 s, 4 m, 7 fp, 7 c, 1 kds, 6 v, 1 -
Mom. 12 (krav på kunskaper i svenska språket)
1. utskottet
2. res. 6 (nyd)
Votering:
280 för utskottet
25 för res. 6
44 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
121 s, 76 m, 26 fp, 22 c, 25 kds, 1 nyd, 6 v, 3 -
För res. 6:
1 c, 22 nyd, 2 v
Frånvarande:
17 s, 4 m, 7 fp, 8 c, 1 kds, 6 v, 1 -
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
UbU19 Ytterligare medel till
Utbildningsdepartementet (tilläggsbudget)
Mom. 1 och 2(anslagsökning för
Utbildningsdepartementet, m.m.)
1. utskottet
2. res. (m, fp, c, kds)
Votering:
156 för utskottet
152 för res.
41 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
123 s, 1 kds, 22 nyd, 8 v, 2 -
För res.:
76 m, 26 fp, 24 c, 24 kds, 1 nyd, 1 -
Frånvarande:
15 s, 4 m, 7 fp, 7 c, 1 kds, 6 v, 1 -
4 § Vårdnadsbidrag -- förnyad behandling
Föredrogs
socialutskottets betänkande
1993/94:SoU34 Vårdnadsbidrag (förnyad
behandling) (prop. 1993/94:148).
Anf. 1 MAJ-INGER KLINGVALL (s):
Fru talman! I tidningen Expressen kunde man i går
läsa i huvudledaren under rubriken
Vårdnadstvisten:
''Carl Bildt har beslutsångest, och vårdnadstvisten
fortsätter.
Ett nederlag i riksdagen är ett svaghetstecken för
varje regering. En minoritetsregering som Bildts
lever naturligtvis farligare; riksdagen har i och med
ny demokratis sönderfall förvandlats till en
lotteririksdag. -- -- --
Vårdnadstvister har aldrig några vinnare, det
stämmer också i detta fall. Visserligen föll inte
vårdnadsbidraget i går, men själva hanteringen av
frågan, beslutsförlamningen, är också ett
nederlag.''
Ja, visst är det så. Jag tror att vi är många ledamöter
av Sveriges riksdag som i dag är oerhört beklämda
över denna hantering. Den drar ett löje över
politiken och riskerar att spä på det politikerförakt
som redan finns. I stället för att uppmärksamheten
riktats på skiljelinjerna i familjepolitiken har
svenska folket fått bevittna ett förhandlingsspel och
korridormygel mellan företrädare för regeringen
och Ny demokrati.
All normal hanteringsordning har åsidosatts i detta
spel. Varför dröjde statsministern till kvällen innan
vårdnadsbidraget skulle debatteras och beslut tas i
kammaren med att ringa Harriet Colliander? Det
har funnits gott om tid att förhandla långt
dessförinnan.
Men det är inte första gången statsministern hoppar
in mitt i pågående debatt. Det var likadant den 17
december förra året, då riksdagen debatterade och
fattade beslut om barnomsorgsgarantin och
riktlinjerna för regeringens familjepolitik. Då var
det också kaos. Även den gången vek sig Ny
demokrati på upploppet utan att ha fått ut något
genom förhandlingarna med Bildt.
Det här är ett ovärdigt spel. Det är ovärdigt för
Sveriges riksdag och det är ovärdigt för våra
uppdragsgivare, svenska folket.
Fru talman! I onsdagens långa debatt upprepade
Stefan Kihlberg Ny demokratis krav för att gå med
på vårdnadsbidraget: ''Det handlar om
samhällsekonomiskt ansvar. Finansiera
vårdnadsbidraget inom familjepolitikens ram i tid
och i rätt omfattning.''
Har kravet tillgodosetts vid socialutskottets
förnyade behandling? I propositionen om
vårdnadsbidrag föreslås att en kommitté skall
tillsättas som skall följa och rapportera effekterna
av familjepolitiken. Vad Ny demokrati förhandlat
sig till på pappret är för det första att kommittén
skall vara parlamentariskt sammansatt och för det
andra att den skall ha möjlighet att lägga fram
förslag som kan befinnas påkallade.
''Parlamentariskt sammansatt'' innebär att om Ny
demokrati försvinner ur riksdagen i valet, vilket
inte verkar helt osannolikt, försvinner man ur
kommittén. Den förhandlingsframgången är med
andra ord ovanligt litet värd, för den innebär att
man i ett sådant läge verkligen är garanterad att åka
ur och inte få vara med och påverka.
Den andra delen -- om kommitténs möjlighet att
lägga fram förslag -- är mer svårtolkad. Ny
demokrati har nämligen fogat ett särskilt yttrande
till utskottsbetänkandet där man förklarar sig
mycket nöjd med uppgörelsen med regeringen. I
utredningen kommer våra förslag om
familjepolitiken och behovsprövade barnbidrag att
beaktas, skriver man.
Jag skulle vilja ställa en fråga till Bengt Westerberg,
men han är inte här. Därför får jag fråga Sten
Svensson som strax skall tala här: Vad betyder
uppgörelsen med Ny demokrati?
Innebär det som Ny demokrati skriver i det
särskilda yttrandet att regeringens vårdnadsbidrag
är första steget på ett genomförande av Ny
demokratis familjepolitik? Innebär det att
kommittén skall beakta Ny demokratis förslag om
familjepolitiken? Förslagen innebär att 20
miljarder skall sparas på barnen och
barnfamiljerna. Det är ungefär 25 % av det stöd
som i dag går till Sveriges barnfamiljer. Det är en
enorm summa. En nedskärning i den
storleksordningen skulle få oerhört stora
konsekvenser för hundratusentals människor i vårt
land.
Innebär uppgörelsen att barnbidragen skall
behovsprövas som ett första steg för att ge de 3
miljarder som Ny demokrati vill ha till
finansieringen av vårdnadsbidraget inom
familjepolitikens ram? Har Ny demokrati fått
klartecken här? Kommer ett sådant förslag? Dessa
frågor vill jag ha svar på, Sten Svensson!
Till sist, Sten Svensson: På vilket sätt är
socialminister Bengt Westerberg ansvarig för denna
uppgörelse? Han var inte här i onsdags, och han är
inte här i dag heller. Har han godkänt uppgörelsen
med Ny demokrati?
Fru talman! Jag yrkar bifall till de
socialdemokratiska reservationerna i utskottets
betänkande 34.
(Applåder)
Anf. 2 EVA ZETTERBERG (v):
Fru talman! Först vill jag säga att jag till fullo
instämmer i Maj-Inger Klingvalls anförande. Till
det vill jag bara lägga några frågor och
kommentarer.
Jag vill fråga majoriteten och Sten Svensson,
eftersom, beklagligtvis, socialministern inte heller i
dag är intresserad av frågan om vårdnadsbidrag:
Vad innebär den parlamentariska kommittén och
när skall, som det heter i socialutskottets beslut,
''de förslag som kan befinnas påkallade i
familjepolitiken'' infrias? Jag undrar också när de
skall läggas fram, och vilka förslag är det som man
har i tankarna? Är det de förslag som Ny demokrati
har exemplifierat i sitt särskilda yttrande? Det
framgår med all önskvärd tydlighet vilka förslag Ny
demokrati önskar -- gigantiska nedskärningar för
barnfamiljerna.
Självklart inställer sig frågan om också den
borgerliga majoriteten -- jag vänder mig då till Sten
Svensson och framför allt Folkpartiet, som i alla
andra sammanhang har sagt sig ställa upp för
barnfamiljerna -- delar de åsikter som framförs i det
särskilda yttrandet. Men framför allt undrar jag:
När skall det läggas fram? Fru talman! Man kan ha
många funderingar kring turerna här i riksdagen.
Vi har alla fått känna av hur aktningen för
riksdagen har minskat. Det finns de som säger att
temperaturen, graderna, har sjunkit. Jag skulle
bara vilja fråga: Räcker termometern till? Finns det
några grader kvar för att beskriva hur illa den här
frågan har hanterats? Jag ställer mig frågande på
den punkten.
Självklart vilar ett tungt ansvar på Ny demokrati
som har förorsakat den här situationen. Men man
är förvisso inte ensam om att ha ställt till det. Man
har en bred borgerlig majoritet bakom sig som har
ställt upp på att frågorna har hanterats på det här
viset i riksdagen. Jag är mycket upprörd.
Konsekvensen, riksdagens försämrade anseende,
får vi alla känna av.
Fru talman! Jag instämmer alltså i de
socialdemokratiska reservationerna. Därutöver
yrkar jag bifall till Vänsterpartiets meningsyttring.
Anf. 3 STEN SVENSSON (m):
Fru talman! Regeringspartiernas företrädare i
socialutskottet har under onsdagens långa debatt
här i kammaren utförligt redovisat motiven för
vårdnadsbidragets införande.
Denna reform innebär att valfriheten utsträcks till
alla tillsynsformer. Det saknas nu anledning att
upprepa alla dessa goda argument ännu en gång.
Anledningen till att vi biträdde återremissyrkandet
är att vi fann att det förelåg förutsättningar för
utskottsmajoriteten att uttala sig om på vilket sätt
reformen bör följas upp. Vi har därför gjort
följande tillägg till betänkandet:
''I propositionen uttalar regeringen sin avsikt att
tillkalla en kommitté med uppdrag att följa och
rapportera effekterna för förvärvsarbete och
utnyttjande av olika typer av barnomsorg med
anledning av vårdnadsbidragsreformen och de
beslutade reformerna inom barnomsorgs- och
föräldraförsäkringsområdena.
Enligt socialutskottets mening bör denna kommitté
ges en parlamentarisk sammansättning. Den skall
också ha möjlighet att lägga fram de förslag som
kan befinnas påkallade.'' Detta föreslår vi alltså att
riksdagen ger regeringen till känna.
Vi kan således räkna med att ett konstruktivt arbete
snabbt kommer i gång i denna kommitté. Den
kommer att kunna bedriva sitt arbete med stor
öppenhet gentemot olika åsiktsriktningar.
Fru talman! Jag yrkar därför bifall till utskottets
hemställan på samtliga punkter.
Anf. 4 MAJ-INGER KLINGVALL (s)
replik:
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Sten
Svensson inte har svarat på en enda av mina frågor.
Vad är det alltså som Ny demokrati har fått i den
här uppgörelsen för att gå med på förslaget om
vårdnadsbidrag? Har regeringen anslutit sig till Ny
demokratis familjepolitik? Innebär det att den här
kommittén skall beakta de förslag som Ny
demokrati har lagt fram i sin familjepolitiska
motion? Blir det behovsprövade barnbidrag? Vad
har Bengt Westerberg sagt om denna uppgörelse?
Har han godkänt den?
Jag vill ha svar på mina frågor, Sten Svensson!
Anf. 5 STEFAN KIHLBERG (nyd):
Fru talman! Har vi i Ny demokrati gjort en
kovändning när vi nu bildar majoritet tillsammans
med regeringen? Nej, definitivt inte. Endast
genuint både okunniga och ologiska fiender till Ny
demokrati kan påstå något sådant.
Hur kan det vara en kovändning att fullständigt,
hundraprocentigt, medverka till att delar av vårt
partiprogram inom familjepolitiken kommer till
stånd? Om det är en kovändning beror det i så fall
på att vi tidigare har lämnat partiprogrammet, och
en sådan kovändning är åtminstone jag stolt över
att göra. ru talman! Det är med glädje som vi
konstaterar att vi aktivt medverkar till ökad
valfrihet och rättvisa -- dvs. nydemokratisk
politik -- för småbarnsfamiljerna. Visst ville vi ha
mycket mera -- ja! Och vi är otåliga, men vi
konstaterar att inte heller Rom byggdes på en dag.
Men, fru talman, det är med sorg och stor
bedrövelse som vi konstaterar att vi har misslyckats
med att övertyga de övriga partierna i regeringen
och i oppositionen om en bättre finansiering och om
en fullständig finansiering. Det om något är väl ett
bevis för att svensk ekonomi behöver Ny
demokrati! Vi tänker inte ge upp de här
ambitionerna. Och jag kan inte låta bli att
konstatera att Socialdemokraterna inte är kända
för någon spariver så att säga. Om det nu var
spariver som drev er att göra gemensam sak i ett
tidigare skede välkomnar jag det. Det finns många
möjligheter för er att göra uppgörelser när det
gäller att spara pengar. Vi skall gärna hjälpa till att
studera vår motion i anslutning till
kompletteringspropositionen. Det finns många
miljarder som vi kan stärka den svenska statskassan
med.
Visst hade vi velat införa ett tak. Visst hade vi velat,
helst omedelbart, införa en begränsning så att inte
rika människor, miljonärer och höginkomsttagare
får barnbidrag och vårdnadsbidrag. Vi tycker att
det är fel och orättvist. Men vi konstaterar att det
inte kan vara ett skäl för att hindra det för dem som
verkligen behöver det. Det hade varit
konsekvensen om vi hade förhindrat denna
valfrihetsreform. Vi konstaterar att 23 ensamma,
aldrig så högljudda och välvilliga nydemokrater
ingenting kan åstadkomma ensamma.
Därför, fru talman, välkomnar vi den
parlamentariska utredning som är ett resultat av
uppgörelsen. Vi ser fram emot arbetet i
utredningen. Där kommer hela vår familjepolitik
att bearbetas, diskuteras och analyseras.
Naturligtvis kommer utredningen inte att tycka att
allt är bra.
När jag tog del av Folkpartiets familjepolitik i fråga
om detta med att befria barnfamiljerna och om
barnkonton tyckte jag att det stundtals var ren
musik. Centerns nyligen presenterade förslag är
utmärkt. Det är samma grundfilosofi bakom det.
Jag är inte ett dugg orolig för att det inte skall bli
spännande diskussioner i den parlamentariska
utredningen.
Fru talman! Verkligheten kommer att vara Ny
demokratis största bundsförvant när det gäller att
vinna det vi ännu inte har lyckats med, nämligen
insikten om att detta måste finansieras fullt ut.
Verkligheten, den svenska ekonomin och
omvärlden kommer att visa det.
Vi är ute efter bra lösningar i samförstånd. Jag vet
att vi ibland uppfattas som provokativa och att vi
går ut hårt. Ja, det gör vi ibland i oförstånd, ibland
medvetet. Vi representerar en kultur där man kan
vara betydligt mer provokativ. Men jag skall
erkänna, fru talman, att jag inte sällan har varit och
är skamsen över vad som pågår inom det parti som
jag för närvarande viger mitt liv åt. Jag hoppas att
vi kan få slut på det. Jag hoppas att det inte skall
drabba det politiska systemet.
Jag hade inte varit mindre skamsen om jag hade
varit medlem i ett parti som styrs av prestige och
tjurskallighet. Jag vill också klargöra att partier
vars enda ledstjärna är att få bra SIFO-siffror och
att slå andra på käften saknar existensberättigande
generellt och alldeles definitivt i Sveriges riksdag.
Fru talman! Låt oss avslutningsvis vara
framåtseende och positiv och gratulera Sveriges
barn och småbarnsfamiljer till denna milstolpe på
valfrihetens, rättvisans och familjens väg. Det är
med innerlig glädje som jag yrkar bifall till
utskottets hemställan i dess helhet och med extra
eftertryck till vårt särskilda yttrande.
Anf. 6 MAJ-INGER KLINGVALL (s)
replik:
Fru talman! Jag beklagar otroligt mycket att Sten
Svensson tydligen inte vet vad denna uppgörelse
handlar om. Jag undrar om Stefan Kihlberg vet vad
den handlar om. Inte heller någon i Folkpartiet vet
vad det handlar om. Men i Dagens Nyheter säger
Bengt Westerberg att den enda skillnaden efter
förhandlingarna är att expertkommittén skall vara
parlamentariskt sammansatt. Något annat än det
uppdrag som finns redovisat i propositionen skall
kommittén inte syssla med, enligt DN i dag som
intervjuat socialminister Bengt Westerberg.
Såvitt jag kan förstå har Ny demokrati bidragit till
att öka budgetunderskottet med 3,7 miljarder. För
det har man fått en parlamentariskt sammansatt
kommitté, som skall utreda det som redan står att
läsa i propositionen. För mig förefaller det som att
vi har gått på världens största förhandlingsnit.
Anf. 7 LEIF BERGDAHL (nyd):
Fru talman! Skriften Familjen i framtiden kom ut
1972 och är undertecknad av Lisa Mattson,
dåvarande ordföranden i Socialdemokratiska
kvinnoförbundet. På den skriften baseras den
nuvarande socialdemokratiska familjepolitiken.
Den skriften är på många sätt en skrämmande
läsning. Jag tror inte att den är accepterad inom det
socialdemokratiska partiet i dag. Låt återge en
enda mening ur skriften: Individens rätt att själv
forma sitt liv måste begränsas.
Individen måste alltså underordnas kollektivet,
helst från späd ålder. Det här kan jag naturligtvis
inte instämma i.
Även i Ungern och Tjeckoslovakien, när dessa
länder var kommunistdiktaturer med
planekonomi, fick de föräldrar som inte utnyttjade
samhällets barnomsorg vårdnadsbidrag. Men sådan
valfrihet kan av någon konstig anledning det
socialdemokratiska partiet tydligen inte acceptera i
dag. Jag vill påpeka att det i glesbygden fortfarande
finns byar, uppe i Norrland, där det är svårt att
ordna dagisplats därför dagiset ligger långt bort i en
annan by. Vårdnadsbidraget kommer att ha stor
betydelse i glesbygden.
Vilka är det som vill ha daghemmen? Våren 1981
gjorde professor Jörgen Westerståhl en
undersökning. Han fann att 70 % även bland de
socialistiska och kommunistiska väljarna valde att
själva ta hand om sina egna barn. Det bör nämnas
att Jörgen Westerståhl, förutom att vara en
utomordentligt seriös författare, är barnbarn till
ingen mindre än Hjalmar Branting.
En annan forskare som vi alla känner, Hugo
Hegeland, har också utrett detta 1975. Han fann att
2 % av borgerliga väljare och 7 % av dem som
röstade på kommunister och socialdemokrater
ansåg att barnhem var att föredra. Jag är övertygad
om att det som Alf Svensson säger är riktigt, dvs.
att en klar majoritet av det svenska folket i dag vill
ha ett vårdnadsbidrag.
Ny demokrati har aldrig varit emot ett
vårdnadsbidrag. Vi har endast krävt att det
finansieras inom familjepolitikens ram. Min
personliga kvalificerade gissning är att systemet
med vårdnadsbidrag efter några år kommer att vara
självfinansierande, t.o.m. kanske ge ett överskott.
Min gissning är lika god om någon annans. Det är
okänt hur många som kommer att utnyttja
vårdnadsbidraget. Det är naturligtvis ingen som
vet. Det är bara fråga om gissningar från olika håll.
Sedan till frågan om Ny demokratis politik. Jag har
varit med i partiet från allra första början. Jag
anmälde mig faktiskt som medlem innan partiet
bildades när jag hörde att Ian Wachtmeister och
Bert Karlsson skulle bilda partiet. Jag har suttit
med i den förra styrelsens verkställande utskott,
och jag sitter med i den nuvarande styrelsen. Jag
tror att jag kan vår politik. En sak är fullständigt
klar: Vi har aldrig stött en socialistisk
familjepolitik.
Så till dagens omröstning. Det är möjligt att en
majoritet av Ny demokratis riksdagsgrupp kommer
att rösta för en socialistisk familjepolitik. Det måste
dock klart framhållas att Ny demokratis styrelse
tagit ställning för ett vårdnadsbidrag. De tre
ledamöter, dvs. partiordföranden,
partisekreteraren och jag, som sitter i både Ny
demokratis styrelse och riksdagsgruppen är för ett
vårdnadsbidrag. I valet mellan riksdagsgruppen
och partiet väljer jag givetvis att följa partiets
uppfattning. Det står klart uttalat i våra stadgar att
riksdagsgruppen skall underordna sig partiets, dvs.
partistyrelsens, politiska uppfattning. I varje annat
parti än Ny demokrati vore det fullkomligt
självklart att riksdagsgruppen följer det som den
demokratiskt valda partistyrelsen enhälligt har tagit
ställning för.
Jag kommer alltså att rösta för ett vårdnadsbidrag i
dag.
Anf. 8 TALMANNEN:
Får jag be er längst bak i kammaren att inte föra
samtal. Det är mycket störande både för den som
talar och för dem som sitter längst bak och vill
lyssna på debatten. Det finns en foajé utanför
kammaren för alla privata samtal.
Anf. 9 MAJ-INGER KLINGVALL (s)
replik:
Fru talman! Till Leif Bergdahl vill jag säga: Arma
ni i Ny demokrati som i den här debatten måste
citera en halv mening från vårt program från 1972.
Fortsättningen lyder ungefär så här: Individen
måste underordnas de beslut som vi gemensamt
fattar i samhället. Jag utgår från att Ny demokrati
tycker att vi alla fortfarande skall åka på höger sida
av vägen.
Anf. 10 JOHN BOUVIN (nyd):
Fru talman! Riksdagsledamöter! Jag skulle gärna
vilja klargöra vad beslutet i dag innebär. Det
innebär inte att det blir valfrihet, utan det innebär
att de som redan är hemma i dag får en liten
förstärkning i ekonomin på 1 400--1 500 kr i
månaden.
Det är ganska ynkligt att de som skulle vilja vara
hemma inte har möjlighet att vara det. De som
jobbar inom t.ex. äldreomsorgen och har tre fyra
barn kan inte vara hemma. De tjänar 7 000--8 000
kr netto, så det går inte.
Det beslut som vi nydemokrater hjälper regeringen
att fatta innebär att vi permanentar det nuvarande
systemet. Det är helt fantastiskt! Vi spär dessutom
på budgetunderskottet. Men vad gör väl det när vi
lånar 1 miljard kronor per dygn? Det spelar ju
ingen roll. Vi lånar 1 miljard kronor per vardag, på
knappt en vecka lika mycket som vårdnadsbidraget
kostar.
Det är beklagligt att se att regeringen fortfarande
vill att miljonärer skall ha barnbidrag. Det är för
mig skrämmande. Att denna kammare medger att
miljonärer skall få barnbidrag innebär att det är fel
på hela det politiska systemet. Det är vi som sitter
i denna kammare som har skapat detta idiotiska
system. Mina partikolleger hävdar partistadgar,
m.m. Det tycker vi ''riktiga'' nydemokrater är
beklagligt.
Ni kan skratta, men det var faktiskt en hel del av
oss som kom in här i riksdagen för att göra en
förändring. Vi ville inte ha detta spel. Det är bara
att beklaga att en del har uppfattningen att det som
riksdagen gör är det enda vettiga. Det är det
faktiskt inte. Den har skapat detta stora
budgetunderskott. Vems fel är det? Det är inte
svenska folkets fel, utan det är vi som sitter i
Sveriges riksdag som har gjort fel. Ju längre tid som
vi har suttit här, desto större ansvar har vi. Det är
hur enkelt som helst. Ju längre tid vi sitter i
riksdagen, desto större förmåner får vi på den
arbetande skarans bekostnad när vi lämnar
riksdagen. Jag tycker att det är orättvist. Det är så
orättvist att jag inte har ord för det.
Med andra ord: De som röstar med borgarna i dag
permanentar det system som vi har. Det innebär
inte någon valfrihet, definitivt inte för dem som
skulle vilja vara hemma. De kan inte vara hemma
därför att de inte har råd med det. Vi, majoriteten
av Ny demokratis riksdagsgrupp, är tvungna att
rösta med Socialdemokraterna, på grund av att
systemet är som det är och på grund av att mina
kolleger Stefan Kihlberg och Harriet Colliander
totalt har misslyckats med förhandlingarna i
utskottet.
Det är bara att beklaga att vi måste rösta med
Socialdemokraterna. Men det gör vi faktiskt hellre
än att vi spär på budgetunderskottet. Vi får väl se
om en liten stund hur det kommer att se ut.
Anf. 11 PETER KLING (nyd):
Fru talman! Till att börja med vill jag säga att jag
personligen anser att Ny demokrati inte har fått
någonting i denna förhandling, inte någonting. Det
skall jag villigt erkänna.
Beträffande vårdnadsbidraget anser jag det vara ett
slag i luften. Jag håller med John Bouvin. Jag har
varit ute på industrier, på byggarbetsplatser och ute
bland arbetarfamiljer med medelinkomster. De har
inte råd att vara hemma med ett vårdnadsbidrag på
2 000 kr.
Några säger att vårdnadsbidraget är ett steg i rätt
riktning. Jag har fått en hel del sådana
telefonsamtal från familjer. När jag sedan har
förklarat Ny demokratis familjepolitik -- 8 000 kr i
månaden skattefritt det första året, 6 000 kr i
månaden skattefritt det andra året och 4 000 kr i
månaden skattefritt under det tredje, fjärde och
femte året -- har samtliga tyckt att det är ett
kanonbra förslag. Ni skrattar. Ni tycker att det är
roligt. Ni måste tycka att förslaget är jättebra,
eftersom ni skrattar så mycket.
Då har dessa familjer undrat varför inte politikerna
i riksdagen kan fatta ett sådant beslut. Förslaget
kommer förmodligen från fel håll. Här handlar det
ju tyvärr enbart om prestige. Så har det blivit också
i vårt parti.
Vi har ett budgetunderskott på 200 miljarder om
året och en statsskuld på 1 200 miljarder. Nu skall
detta underskott utökas med ytterligare 3,7
miljarder. Jag kan i alla fall komma hem i kväll och
säga till mina barn att jag försökte att stoppa dessa
vansinnigheter. Jag har tre barn. Jag kan också säga
att pappa stod på sig därför att vi ville spara 20
miljarder för barnens framtid. Det är vad vårt
förslag innebär.
Då säger vissa besserwissrar i den här salen att vi
tar 20 miljarder från barnfamiljerna. Nej, vi ser till
att det blir fullständig och öppen konkurrens på
marknaden. En barnomsorgsplats kostar i
genomsnitt 8 000--9 000 kr per månad. Med vårt
förslag skulle kostnaden bli 4 000--5 000 kr,
eftersom då kan alla öppna daghem och
kommunerna kan driva sina dagis som aktiebolag
eller vad som helst. Däri ligger besparingen. Vi
sparar med andra ord på byråkrati.
Dessutom skapar vi 30 000--40 000 arbetstillfällen.
Så många barnfamiljer kommer att vårda sina barn
hemma med vårt förslag. Men det är väl ingen som
inberäknar de pengarna. Det är bara en 20
miljarders besparing som Ny demokrati har
föreslagit, och det är ju ingenting.
Fru talman! Med dessa ord vill jag absolut yrka
bifall till reservation 1, eftersom den stoppar
vårdnadsbidraget. Då säger man att jag bidrar till
att cementera en socialistisk politik. Jag är ingen
socialist, det skall jag erkänna. Men jag anser att
vi har ett så otroligt bra förslag som skulle gynna
samtliga barnfamiljer i Sverige, vilket
vårdnadsbidraget inte gör. Ni som är så säkra på att
det skall bli en borgerlig regering och ni andra som
är så säkra på att det skall bli en socialdemokratisk
regering, kom igen med ett bra förslag till hösten!
Finns vi kvar skall jag stödja det. Men kom igen
med ett riktigt förslag och inget slag i luften! Mina
barn och barnbarn skall inte behöva betala en
gigantiskt stor statsskuld och ett gigantiskt stort
budgetunderskott.
Jag skulle vilja se er här i kammaren om fyra år när
nästa lågkonjunktur kommer. Då har ni kanske ett
underskott på 80--100 miljarder och en statsskuld
på 2 000 miljarder. Vem av er skall klara detta?
Skall ni kanske trolla med knäna? Jag brukar ärligt
säga till barnfamiljerna, och det vill jag också säga
till er i kammaren: Har ni råd så flytta från Sverige,
därför att detta kommer inte att kunna klaras upp
om fyra år.
(Applåder)
Anf. 12 HARRIET COLLIANDER (nyd):
Fru talman! Vi kan inte få igenom hela vår
familjepolitik i ett enda slag. Det går inte till så i
det politiska arbetet. Det vet alla vi som sitter här i
kammaren. Skall man få förändringar -- och
framför allt genomgripande förändringar -- till
stånd, måste man tillgripa det politiska
instrumentet utredning. Utan en utredning
kommer man inte särskilt långt på väg.
Vi i Ny demokrati har världens bästa familjepolitik
i vårt program. Vi vill att barnfamiljerna skall ha
rätt att bestämma över sitt eget liv, över sina barn,
vilket som är bäst för dem och vilken barnomsorg
som är bäst. Vi står så långt ifrån en socialistisk
barnomsorgspolitik som vi över huvud taget kan
komma. Vi representerar den ena extremen i
riksdagen, och socialdemokrater och Vänstern
representerar den andra extremen.
Vi kan inte få allt på en gång. Därför kan vi inte
säga nej till ett första steg på vägen mot ett
sytemskifte som innebär rättvisa och valfrihet.
Vad som också är viktigt i denna reform och som
inte så tydligt har framkommit i debatten är att det
finns med en avdragsrätt för
barnomsorgskostnader. Det innebär också ett
systemskifte, att man äntligen efter alla dessa år
börjar betrakta barnomsorgskostnader som en
kostnad för intäktens förvärvande.
Jag är en av dem som har drabbats av att
barnomsorgskostnader inte har varit avdragsgilla,
så jag har sett hur det har fungerat. Jag fick aldrig
någon barnomsorgsplats för mina barn i den
kommunala barnomsorgen. Jag hade barnflicka,
och på den tiden var arbetsgivaravgifterna tack och
lov inte så höga. Jag betalade både skatt och
arbetsgivaravgift för denna barnflicka samtidigt
som jag subventionerade alla andras barnomsorg,
och jag upplevde hur djupt orättvist detta var.
Avdragsrätt för barnomsorgskostnader är ett krav
som man från icke-socialistiskt håll har fört fram i
många år, och detta ser jag som den viktigaste
punkten i den här reformen.
I vårt partiprogram förespråkar vi valfrihet och
rättvisa för barnfamiljerna. När det gäller det förra
betänkandet där vi i realiteten säger nej till ett
vårdnadsbidrag och ja till socialdemokraternas
motion -- vilket innebär att vi också säger ja till att
socialdemokraterna har världens bästa
barnomsorgspolitik -- då kände jag som partiledare
att detta var att gå ifrån partiets partiprogram och
göra en omvändning i 180 graders vinkel i fråga om
ideologin. Jag tycker att det är mycket lättare att
förklara en ändrad ståndpunkt med att man faktiskt
håller fast vid partiets ideologi. Det är det som
gäller. Man måste vara konsekvent och konsistent
när det gäller just ideologin och grundsynen.
Av vår motion framgår det att vi inte motsätter oss
vårdnadsbidraget som sådant. Vi motsatte oss
därför att det inte var finansierat fullt ut inom
familjepolitikens ram. Vi lade oss nära
socialdemokratin och Vänstern för att på så sätt
öppna ett förhandlingsutrymme gentemot
regeringen. Det är inget konstigt med det. Men det
dröjde väldigt länge innan någonting kom i gång.
Vi erbjöds en bred familjepolitisk utredning. Jag
tycker faktiskt att det är en framgång. I denna
utredning kommer våra förslag till hur vi tycker att
familjepolitiken skall se ut att tas upp. På det viset
flyttar vi fram positionerna för en utveckling mot
valfrihet och rättvisa i barnomsorgen. Hela denna
problematik kommer upp på bordet och skall
diskuteras. Därefter kan man genomföra de
förändringar i familjepolitisk riktning som man
anser vara lämpliga. Jag tycker att det är viktigt att
vi har fått denna utredning till stånd och att vi har
fått med dessa frågor, så att de kan börja bearbetas.
Med dessa ord vill jag säga att vi inte kan få allt på
en gång. Vi skall inte säga nej till detta första
viktiga steg mot ett systemskifte. Jag tror nämligen
att Socialdemokraterna inte kan riva upp den här
reformen om de till äventyrs skulle komma till
makten i höst, därför att det skulle stöta på en
sådan patrull ute hos folk, när man äntligen har fått
litet bestämmanderätt över hur man själv vill göra.
Man skulle säga nej, och det skulle bli ett ramaskri.
Därför vill jag säga att vi inte skall göra det bästa
till det godas fiende.
Anf. 13 EVA ZETTERBERG (v) replik:
Fru talman! Vi har ju nu hört ett flertal av Ny
demokratis ledamöter försvara olika
ställningstaganden. Men jag undrar: Skall vi inte få
höra också de övrigas uppfattningar? Det finns
uppenbarligen lika många åsikter i partiet som det
finns medlemmar i riksdagsgruppen.
Harriet Colliander har här försvarat Ny demokratis
familjepolitik. Man kan undra vad den egentligen
består av -- det är ju mest en antifamiljepolitik.
Men Harriet Colliander berörde inte med ord ett
den ovärdighet med vilken Ny demokrati har agerat
i denna fråga och det löje som Ny demokrati har
dragit över hela riksdagen, inte bara över Ny
demokrati.
Jag undrar: Hur kan Harriet Colliander och Ny
demokrati försvara detta inför svenska folket, som
numera närmast skrattar åt riksdag och politiker
och det sätt på vilket vi här diskuterar.
Anf. 14 HARRIET COLLIANDER (nyd)
replik:
Fru talman! Jag vill bara svara Eva Zetterberg med
att säga att merparten av svenska folket är lyckligt
och glatt överraskat över att äntligen få bestämma
mera över sina egna liv. Därmed har jag sagt vad
jag behöver säga till Eva Zetterberg.
Anf. 15 MAJ-INGER KLINGVALL (s)
replik:
Fru talman! Mycket kort till Harriet Colliander:
Harriet Colliander har bekymmer över
beslutsamheten i det socialdemokratiska partiet.
Jag kan meddela Harriet Colliander att vi är mycket
beslutsamma och att vi kommer att riva upp
vårdnadsbidraget, om vi får chansen till det i höst.
Anf. 16 BO G JENEVALL (nyd):
Fru talman! Det är en sorglig föreställning som vi
alla får bevittna, och jag tycker att det är tråkigt att
vara en del av den. Jag skulle bara vilja uppehålla
mig vid några saker som enligt min mening utgör
bakgrunden till Ny demokratis handlande.
Jag tycker att vi under hela den här
mandatperioden har följt en konsekvent linje inom
den ekonomiska politiken. Vi kan ha vinglat i
mycket, men inte i denna. Vi har föreslagit stora
besparingar, och vi har konsekvent försökt att
genomdriva vår ekonomiska politik även i de små
debatterna. Det är också det som är bakgrunden till
att vi har sagt nej till regeringens förslag, inte till
vårdnadsbidraget som sådant -- vår inställning till
det är känd. Men vi kan inte utöka ett
budgetunderskott på 200 miljarder med ytterligare
3,7 miljarder brutto. Det är otänkbart.
Vi har dessutom nu hamnat i en mycket underlig
situation. Vår riksdagsgrupp har faktiskt fattat ett
majoritetsbeslut, och enligt de spelregler som vi
brukar följa i det här huset borde det gälla. En
majoritet av oss kommer därför att stödja den
socialdemokratiska reservationen, vilket inte
innebär att vi stödjer en socialdemokratisk
familjepolitik. Det hade vi lätt kunnat markera, om
vår representant i utskottet hade gjort vad han
borde ha gjort, nämligen avgivit en
motivreservation. Detta har inte skett, men vi
kommer att fullfölja vår linje.
Jag skulle också i detta sammanhang vilja nämna
att Ian Wachtmeister faktiskt borde få en liten
upprättelse. Han insåg tydligare och tidigare än vi
andra att det krävdes kraftiga tag för att hålla ihop
en grupp som kanske inte har hunnit bli riktigt
homogen. Jag har personligen kritiserat honom för
hans kanske litet väl kraftfulla ledarskapsmetoder,
men det har nog visat sig att de var de riktiga.
Vi har haft olika meningar i olika frågor, men i den
ekonomiska politiken har vi alltid haft samma åsikt.
Jag vill med de här orden bara säga att detta är
bakgrunden till att vi stödjer den
socialdemokratiska reservationen. Det sker helt
och hållet på ekonomiska grunder, och vi håller fast
vid den politiken.
I detta anförande instämde Karl Gustaf Sjödin
(nyd).
Överläggningen var härmed avslutad.
Beslut
Mom. 1 (avslag på propositionen)
1. utskottet
2. res. 1 (s)
Votering:
160 för utskottet
146 för res. 1
5 avstod
38 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
76 m, 26 fp, 24 c, 25 kds, 7 nyd, 2 -
För res. 1:
124 s, 11 nyd, 9 v, 2 -
Avstod:
5 nyd
Frånvarande:
14 s, 4 m, 7 fp, 7 c, 1 kds, 5 v
Mom. 10 (barnfamiljernas ekonomi)
1. utskottet
2. res. 2 (s)
Votering:
172 för utskottet
137 för res. 2
1 avstod
39 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
76 m, 26 fp, 24 c, 25 kds, 19 nyd, 2 -
För res. 2:
124 s, 2 nyd, 9 v, 2 -
Avstod:
1 nyd
Frånvarande:
14 s, 4 m, 7 fp, 7 c, 1 kds, 1 nyd, 5 v
Karl Gustaf Sjödin (nyd) anmälde att han avsett att
rösta ja men markerats ha röstat nej.
Mom. 11 (utbyggnad av föräldraförsäkringen)
1. utskottet
2. men. (v)
Votering:
300 för utskottet
10 för men.
39 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
124 s, 76 m, 26 fp, 24 c, 25 kds, 22 nyd, 3 -
För men.:
9 v, 1 -
Frånvarande:
14 s, 4 m, 7 fp, 7 c, 1 kds, 1 nyd, 5 v
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
5 § Meddelande om ändring i kammarens
sammanträdesplan
Anf. 17 TALMANNEN:
Jag får meddela att inget arbetsplenum kommer att
anordnas fredagen den 27 maj, dock
sammanträder kammaren för interpellationssvar
kl. 9.00.
6 § Bordläggning
Anmäldes och bordlades
Konstitutionsutskottets betänkande
1993/94:KU30 Granskning av statsrådens
tjänsteutövning och regeringsärendenas
handläggning
Skatteutskottets betänkanden
1993/94:SkU30 Vissa mervärdesskattefrågor
1993/94:SkU35 Bostadsbeskattning
1993/94:SkU39 Dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Vitryssland
1993/94:SkU40 Dubbelbeskattningsavtal med
Vietnam
Lagutskottets betänkanden
1993/94:LU29 Ränteskillnadsersättning vid
förtidsuppsägning av konsumentkrediter, m.m.
1993/94:LU30 Exekutiv försäljning av fast
egendom
1993/94:LU33 Datapantbrev
1993/94:LU36 Ny huvudman för
näringsförbudsregistret
1993/94:LU37 Ändringar i aktiekontolagen
Kulturutskottets betänkanden
1993/94:KrU30 Turism
1993/94:KrU31 Ungdomspolitik
7 § Kammaren åtskildes kl. 10.10.
Förhandlingarna leddes av talmannen.