Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:117 Fredagen den 3 juni

Riksdagens protokoll 1993/94:117

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:117

Fredagen den 3 juni

Kl. 9.00

1 § Meddelande om svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:

Interpellation 1993/94:148

Till riksdagen

Beträffande intepellation 1993/94:148 av Gustaf
von Essen, ''Handläggning av
familjerättsärenden'', får jag meddela att jag inte
kunnat besvara denna inom föreskrivna fyra
veckor.

Skälet härtill är att en debattdag som passar både
interpellanten och mig inte stått att finna under
denna tidsperiod.

Stockholm den 2 juni 1994

Reidunn Laurén

2 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 3 juni

UbU12 Utbildning och forskning

Mom. 1 (användningen av löntagarfondsmedlen)

1. utskottet

2. res. 1 (s)

Votering:

166
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida