Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:121 Torsdagen den 9 juni

Riksdagens protokoll 1993/94:121

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:121

Torsdagen den 9 juni

Kl. 9.00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 juni.

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att Bengt Rosén (fp) avsagt
sig uppdraget att vara suppleant i finansutskottet.

Kammaren biföll denna ansökan.

3 § Meddelande om kompletteringsval till
finansutskottet

Talmannen meddelade att folkpartiet liberalernas
riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans
anmält Olle Schmidt som suppleant i
finansutskottet efter Bengt Rosén.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i finansutskottet

Olle Schmidt (fp)

4 § Anmälan om nya ersättare för statsråd

Talmannen anmälde

att Karin Pilsäter (fp) fr.o.m. den 20 juni i Sören
Norrbys ställe skulle tjänstgöra som ersättare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida