Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:107 Onsdagen den 17 maj

Riksdagens protokoll 1994/95:107

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1994/95:107

Onsdagen den 17 maj

Kl. 9.00 17.53

19.00 - 20.02

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 11 maj.

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Konstitutionsutskottets betänkande 1994/95:KU47
Finansutskottets betänkande 1994/95:FiU22
Lagutskottets betänkanden 1994/95:LU26, LU28 och
LU29
Utbildningsutskottets betänkanden 1994/95:UbU11-
UbU15
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1994/95:AU16
Meddelande om samlad votering

Förste vice talmannen meddelade att trafikutskot-
tets betänkande TU22, utrikesutskottets betänkanden
UU19, UU17 och UU18 samt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.