Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:109 Fredagen den 19 maj

Riksdagens protokoll 1994/95:109

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1994/95:109

Fredagen den 19 maj

Kl. 9.00 12.59

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------------------

1 § Meddelande om information från
regeringen

Andre vice talmannen meddelade att torsdagen
den 1 juni kl. 14.30 skulle justitieminister Laila Frei-
valds lämna information om regeringens politik mot
våld.

2 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 17 maj

UbU14 Anslag till Sveriges lantbruksuniversitet,
m.m.
Mom. 8 (anslagsbeloppet under Sveriges lantbruksu-
niversitet)
1. utskottet
2. res. 2 (m, c)
3. res. 3 (mp)
Förberedande votering:
88 röster för res. 2
16 röster för res. 3
189 avstod
56 frånvarande
Kammaren biträdde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.