Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:41 Måndagen den 9 december

Riksdagens protokoll 1996/97:41

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1996/97:41

Måndagen den 9 december

Kl. 9.00 - 15.50

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 december.

2 § Meddelande om fördröjt svar på interpel-
lation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:

Interpellation 1996/97:90

Till riksdagen
Interpellation 1996/97:90 av Marietta de Pour-
baix-Lundin om kostnadseffekter av förtida kärn-
kraftsavveckling.
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den
21 januari 1997.
Skälet till dröjsmålet är att ingen tid för debattdag
finns dessförinnan.
Stockholm den 4 december 1997
Anders Sundström
Enligt uppdrag
Christer Fallenius
Expeditionschef

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.