Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:37 Onsdagen den 16 december

Riksdagens protokoll 1998/99:37

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:37

Onsdagen den 16 december

Kl. 9.00 - 17.53

19.00 - 22.18

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 10 december.

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att Peter Eriksson (mp)
anhållit om att bli entledigad från uppdraget som
ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 januari 1999.

Kammaren biföll denna anhållan.

3 § Anmälan om vice ordförande i justitieut-
skottet

Talmannen anmälde att Ingvar Johnsson (s) ut-
setts till vice ordförande i justitieutskottet från den
10 december.

4 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Arbetsmarknadsutskottets betänkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida