Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:104 Tisdagen den 1 juni

Riksdagens protokoll 1998/99:104

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:104

Tisdagen den 1 juni

Kl. 11.00 - 16.26

18.00 - 20.49

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 26 maj.

2 § Hänvisning av ärenden till utskott och be-
slut om förlängd motionstid

Föredrogs och hänvisades
Proposition 1998/99:137 till näringsutskottet
Skrivelse 1998/99:132 till finansutskottet

Kammaren biföll talmannens förslag att motions-
tiden för ovanstående ärenden skulle förlängas till
fredagen den 13 augusti.

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Utrikesutskottets betänkande 1998/99:UU10
Skatteutskottets betänkanden 1998/99:SkU19, SkU21
och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.