Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:126 Tisdagen den 13 juni

Riksdagens protokoll 1999/2000:126

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1999/2000:126

Tisdagen den 13 juni

Kl. 10.00 - 16.31

18.00 - 22.59

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 5, 6 och 7 juni.
2 § Meddelande om val

Tredje vice talmannen meddelade att val till riks-
dagsstyrelsen skulle företas onsdagen den 14 juni
kl. 9.00.

3 § Anmälan om ordförande i miljö- och jord-
bruksutskottet

Tredje vice talmannen anmälde att Ulf Björklund
(kd) valts till ordförande i miljö- och jordbruksut-
skottet fr.o.m. den 8 juni.

4 § Meddelande om preliminär plan för kam-
marens sammanträden hösten 2000

Tredje vice talmannen meddelade att ett medde-
lande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida