Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:113 Torsdagen den 17 maj

Riksdagens protokoll 2000/01:113

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2000/01:113

Torsdagen den 17 maj

Kl. 12.00 - 17.56

19.00 - 22.59

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 11 maj.
2 § Återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade att Johan
Pehrson (fp) återtagit sin plats i riksdagen fr.o.m. den
17 maj varigenom uppdraget som ersättare upphört
för Staffan Werme.

3 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
om förslag från Europeiska kommissionen,
m.m.

Andre vice talmannen anmälde att följande fak-
tapromemorior om förslag från Europeiska kommis-
sionen inkommit och överlämnats till utskott:
2000/01:139 Meddelande från Kommissionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida