Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:32 Torsdagen den 22 november

Riksdagens protokoll 2001/02:32

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:32

Torsdagen den 22 november

Kl. 12.00 - 17.55

19.00 - 22.04

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------

1 § Aktuell debatt om maxtaxa i barnomsor-
gen

Anf. 1 INGER DAVIDSON (kd):
Herr talman! I en Ekosändning i tisdags morse
fanns ett reportage om föräldrakooperativet Redet i
Sundbyberg. En mycket bekymrad föräldrarepresen-
tant intervjuades först. Förskolan skulle bli tvungen
att stänga efter nyår. Hittills har föräldrarna gjort
arbetsinsatser i kooperativet. Taxorna har därför kun-
nat hållas låga samtidigt som personaltätheten har
varit hög. Det hela har fungerat mycket bra. Föräldrar
och personal är nöjda.
Nu har kommunen Sundbyberg
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida