Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:110 Onsdagen den 22 maj

Riksdagens protokoll 2001/02:110

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:110

Onsdagen den 22 maj

Kl. 09.00 - 17.21

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 maj.
2 § Anmälan om val av ordförande i trafikut-
skottet

Talmannen anmälde att Jarl Lander (s) valts till
ordförande i trafikutskottet fr.o.m. den 1 juni.

3 § Anmälan om uteblivet svar på interpella-
tion

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:

Interpellation 2001/02:491

Till riksdagen
Interpellation 2001/02:491 av Yvonne Ruwaida
(mp) om transportörsansvaret
Interpellationen kommer inte att besvaras.
Skälet till detta är att det inte finns fler tillfällen i
riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.