Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:115 Onsdagen den 29 maj

Riksdagens protokoll 2001/02:115

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:115

Onsdagen den 29 maj

Kl. 09.00 - 17.40

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 23 maj.
2 § Meddelande om information från regering-
en

Talmannen meddelade att torsdagen den 30 maj
kl. 15.00 skulle kulturminister Marita Ulvskog lämna
information om Naturhistoriska riksmuseets lokaler
och verksamhet.

3 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
om förslag från Europeiska kommissionen,
m.m.

Talmannen meddelade att följande faktaprome-
morior om förslag från Europeiska kommissionen
inkommit och överlämnats till utskott.
2001/02:FPM91 Geografiska beteckningar och ur-
sprungsbeteckningar KOM(2002)139
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida