Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:109 Torsdagen den 22 maj

Riksdagens protokoll 2002/03:109

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:109

Torsdagen den 22 maj

Kl. 12.00 - 21.19

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 maj.
2 § Anmälan om fördröjda svar på interpella-
tioner

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:

Interpellation 2002/03:330

Till riksdagen
Interpellation 2002/03:330 av Erik Ullenhag (fp)
om skyddszoner för asylsökande
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den
27 maj 2003.
Skälet till dröjsmålet är utlandsresor.
Stockholm den 21 maj 2003
Utrikesdepartementet
Jan O Karlsson

Interpellation 2002/03:353

Till riksdagen
Interpellation 2002/03:353 av Lotta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.