Riksdagens protokoll 2005/06:124 Tisdagen den 16 maj

Riksdagens protokoll 2005/06:124

Riksdagens protokoll

2005/06:124

Tisdagen den 16 maj

Kl. 13:30 - 20:50

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 10 maj. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Talmannen meddelade att
voteringen fredagen den 19 maj skulle äga rum kl. 13.00


Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

3 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträden

Talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträden fredagen den 21 april och fredagen den 28 april inkommit. 

4 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Motioner 
2005/06:MJ59 till miljö- och jordbruksutskottet 
2005/06:L29 till lagutskottet 

5 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Justitieutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida