Riksdagens protokoll 2006/07:42 Måndagen den 18 december

Riksdagens protokoll 2006/07:42

Riksdagens protokoll

2006/07:42

Måndagen den 18 december

Kl. 10:00 - 18:11

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 11 och 12 december. 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2006/07:154

Till riksdagen  

Interpellation 2006/07:154 Rätten till rättvis prövning för terroristmisstänkta 

av Alice Åström (v) 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 19 januari 2007. 

Skälet till dröjsmålet är andra sedan tidigare inbokade arrangemang. 

Stockholm den 12 december 2006 
Justitiedepartementet  

Beatrice Ask

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Civilutskottets betänkande 2006/07:CU1  
Socialförsäkringsutskottets betänkanden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida