Riksdagens protokoll 2006/07:103 Onsdagen den 9 maj

Riksdagens protokoll 2006/07:103

Riksdagens protokoll

2006/07:103

Onsdagen den 9 maj

Kl. 09:00 - 19:45

1 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Civilutskottets betänkanden 2006/07:CU19 och CU20  
Civilutskottets utlåtande 2006/07:CU30  
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU10  

2 § Tullkontroll av kontanta medel, m.m.

Föredrogs  

skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU14 
Tullkontroll av kontanta medel, m.m. (prop. 2006/07:68). 

Andre vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld. 

(Beslut fattades under 7 §.) 

3 § Sveriges tillträde till FN:s korruptionskonvention

Föredrogs  

justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU12 
Sveriges tillträde till FN:s korruptionskonvention (prop. 2006/07:74). 

Andre vice talmannen konstaterade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.