Riksdagens protokoll 2010/11:125 Fredagen den 1 juli

Riksdagens protokoll 2010/11:125

Riksdagens protokoll

2010/11:125

Fredagen den 1 juli

Kl. 10:00 - 12:01

1 § Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

Talmannen anmälde att följande granskningsrapport inkommit från Riksrevisionen: 

RiR 2011:24 Statliga myndigheters tjänsteexport 

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Skrivelser 
2010/11:140 till näringsutskottet  
2010/11:161 till finansutskottet  

EU-dokument 
KOM(2011)353 till miljö- och jordbruksutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut
den 24 september

KOM(2011)367 till utbildningsutskottet  
KOM(2011)393 till utrikesutskottet  

3 § Vissa ändringar i sjukförsäkringen

Föredrogs  

socialförsäkringsutskottets betänkande 2010/11:SfU12 
Vissa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida