Riksdagens protokoll 2011/12:125 Torsdagen den 7 juni

Riksdagens protokoll 2011/12:125

Riksdagens protokoll

2011/12:125

Torsdagen den 7 juni

Kl. 12:00 - 20:47

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 31 maj. 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2011/12:410

Till riksdagen 

Interpellation 2011/12:410 Israels ockupation av Palestina  

av Monica Green (S)  

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 28 juni 2012. 

Skälet till dröjsmålet är resor. 

Stockholm den 5 juni 2012 
Utrikesdepartementet  
Carl Bildt (M) 
Enligt uppdrag 

Fredrik Jörgensen

Expeditionschef 

3 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2011/12:151 till konstitutionsutskottet  

4 § Klimatpolitik och geologisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida