LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

Riksdagens protokoll 1890:utdr

TILL

RIKSDAGENS PROTOKOLL

VD

LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

år 1890*

NIONDE SAMLINGEN.

Protokollsutdrag från Kamrarne.

Utdrag af protokollet, liallet hos Riksdagens Första Kammare

den 18 januari 1890.

N:° 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i

talmansöfverläggningarna; och befunnos efter valets slut dertill hafva

blifvit utsedde:

Hans excellens friherre Bildt,

Herr Sundberg,

Grefve Sparre.

Som ofvan.

Ur protokollet

A. von Krusenstjerna.

N.o 2. S. D. höretogs val af två ledamöter för att hafva inseende

öfver Riksdagens kansli; och befunnos efter valets slut dertill

hafva blifvit utsedde:

Herr Anderson, F. A.,

> Richter.

N:o 3. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna Kongl. Mai:ts

berättelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida