LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

Riksdagens protokoll 1897:utdr

RIKSDAGENS PROTOKOLL

VID

LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM

År 1897.

NIONDE SAMLINGEN.

Protokollsutdrag från Kainrarne.

Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare

den 20 januari 1897.

\ . TT /

N:o 1. S. I). Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i

talmansöfverläggningarna; Och befunnos efter valets slut dertill hafva

blifvit utsedde

Hen- von Ehrenheim,

?> Reuterswärd,

» Wennerberg.

Som ofvan.

Ur protokollet

A. von Krusenstjerna.

N:o 2. S. T). Företogs val af två ledamöter för att hafva inseende

öfver Riksdagens kansli;, och befunnos efter valets slut dertill

hafva blifvit utsedde:

Herr Anderson, F. A.

» Kerg, Gustaf Axel.

N:o 3. S. D. Föredrogs och lades till handlingarna Kongl.

Maj:ts
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida