Protokoll 2015/16:33 Onsdagen den 25 november

Riksdagens protokoll 2015/16:33

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 11 november justerades.

§ 2  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i EU-nämnden skulle utökas från 68 till 69.

Kammaren medgav denna utökning.

§ 3  Val av extra suppleant

Val av extra suppleant i EU-nämnden företogs.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till

suppleant i EU-nämnden

Dag Klackenberg (M)

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2015/16:183

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:183 Vidareutveckling av Välfärdsakademin

av Anette Åkesson (M)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 17 december
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.