Protokoll 2015/16:48 Torsdagen den 17 december

Riksdagens protokoll 2015/16:48

§ 1  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokolls­utdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande:

från 25 till 26 i civilutskottet

från 29 till 30 i socialförsäkringsutskottet

från 69 till 70 i EU-nämnden

Kammaren medgav dessa utökningar.

§ 2  Val av extra suppleanter

Val av extra suppleanter företogs.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag från och med den 18 januari 2016 till

suppleant i civilutskottet

Camilla Hansén (MP)

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till

suppleant i socialförsäkringsutskottet

Finn Bengtsson (M)

suppleant i EU-nämnden

Helena Bouveng (M)

§ 3  Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida