Protokoll 2015/16:62 Onsdagen den 3 februari

Riksdagens protokoll 2015/16:62

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 20, 21 och 22 januari justerades.

§ 2  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Johan Nissinen (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2015/16:337

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:337 Offentlig upphandling

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 23 februari 2016.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 1 februari 2016

Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi (S)

Enligt uppdrag

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef

§ 4  Ärenden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida