Protokoll 2015/16:99 Onsdagen den 27 april

Riksdagens protokoll 2015/16:99

§ 1  Val av ställföreträdande justitieombudsmän

Följande skrivelser hade kommit in:

Till riksdagen

Konstitutionsutskottet har berett frågan om val av ställföreträdande justitieombudsman.

Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen för två år från den 1 maj 2016 till ställföreträdande justitieombudsman väljer Lilian Wiklund.

Stockholm den 14 april

På konstitutionsutskottets vägnar

Andreas Norlén

Konstitutionsutskottet hade enhälligt föreslagit att riksdagen skulle välja Lilian Wiklund till ställföreträdande justitieombudsman. Kammaren biföll konstitutionsutskottets förslag och utsåg därmed för två år från den 1 maj 2016 till

ställföreträdande justitieombudsman

Lilian Wiklund

Till riksdagen

Den tid för vilken Cecilia Nordenfelt är vald
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida