Protokoll 2017/18:51 Fredagen den 15 december

Riksdagens protokoll 2017/18:51

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 24 november justerades.

§ 2  Senaste dag för avlämnande av propositioner

I enlighet med 9 kap. 3 § riksdagsordningen hade talmannen föreslagit att propositioner som regeringen avsåg skulle behandlas under innevarande riksmöte och för vilka särskild tidpunkt inte var föreskriven skulle avlämnas senast tisdagen den 20 mars 2018.

Kammaren biföll detta förslag.

§ 3  Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att Lars-Axel Nordell (KD) avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Tredje vice talmannen meddelade att Magnus Oscarsson (KD) avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 4  Anmälan om kompletteringsval

Tredje
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida