Protokoll 2018/19:23 Tisdagen den 4 december

Riksdagens protokoll 2018/19:23

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 12 och 13november justerades.

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissio­nen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2018/19:FPM14 Meddelande om hormonstörande ämnen COM(2018) 734 till miljö- och jordbruksutskottet

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

2018/19:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

2018/19:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Utrikesutskottets utlåtande

2018/19:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2019

Skatteutskottets betänkande

2018/19:SkU5 Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor

§ 4  Bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Skrivelse

2018/19:19 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017

EU-dokument

COM(2018) 734 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Mot en heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen

Motioner

med anledning av skr. 2018/19:14 Riksrevisionens rapport om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa

2018/19:1883 av Johan Forssell m.fl. (M)

2018/19:1948 av Solveig Zander (C)

2018/19:2149 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

§ 5  Anmälan om uteblivet svar på skriftlig fråga

Andre vice talmannen anmälde att följande fråga för skriftligt svar hade framställts och inte skulle be­svaras:

den 28 november

2018/19:4 Situationen i Iran

av Amineh Kakabaveh (V)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

§ 6  Kammaren åtskildes kl. 13.01.

Sammanträdet leddes av andre vice talmannen.

Vid protokollet

ANNALENA HANELL    

/Olof Pilo


Innehållsförteckning

§1Justering av protokoll

§2Anmälan om faktapromemoria

§3Ärenden för bordläggning

§4Bordläggning

§5Anmälan om uteblivet svar på skriftlig fråga

§6Kammaren åtskildes kl.13.01.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019