Protokoll 2018/19:25 Måndagen den 10 december

Riksdagens protokoll 2018/19:25

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 15 och 20november justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Maria Jacobsson som suppleant i försvarsutskottet under Kalle Olssons ledighet.

Talmannen förklarade vald under tiden den 13december 201813januari 2019 till

suppleant i försvarsutskottet

Maria Jacobsson (S)

§ 3  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelse

2018/19:23 till trafikutskottet

§ 4  Ärende för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Socialutskottets betänkande

2018/19:SoU3 Ny lag om tobak och liknande produkter


§ 5  Bordläggning och beslut om förlängd motionstid

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Skrivelse

2018/19:21 Riksrevisionens rapport om lärosätenas lokalförsörjning

Kammaren biföll talmannens förslag att motionstiden för ovanstående skrivelse skulle förlängas till och med fredagen den 18januari 2019.

Motioner

med anledning av prop. 2018/19:18 Inrättande av försvarsgrensstaber 

2018/19:2999 av Allan Widman m.fl. (L)

med anledning av skr. 2018/19:13 Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget

2018/19:2998 av Ali Esbati m.fl. (V)

§ 6  Kammaren åtskildes kl. 13.01.

Sammanträdet leddes av talmannen.

Vid protokollet

JOHAN WELANDER

/Olof Pilo


Innehållsförteckning

§1Justering av protokoll

§2Anmälan om kompletteringsval

§3Ärende för hänvisning till utskott

§4Ärende för bordläggning

§5Bordläggning och beslut om förlängd motionstid

§6Kammaren åtskildes kl.13.01.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019