Protokoll 2018/19:36 Måndagen den 14 januari

Riksdagens protokoll 2018/19:36

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 4, 5, 10–15 och 17–21 december2018 justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade

att Désirée Pethrus (KD) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1januari, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Christian Carlsson (KD),

att Björn Wiechel (S) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 2januari, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Fredrik Stenberg (S) samt

att Kalle Olsson (S) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 14januari, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Maria Jacobsson (S).

§ 3  Anmälan om ersättare

Talmannen anmälde att Erica Nådin (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Teresa Carvalho (S) under tiden för hennes ledighet den 11februari30november.

§ 4  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp anmält Désirée Pethrus som suppleant i arbetsmarknadsutskottet.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Désirée Pethrus (KD)

§ 5  Anmälan om faktapromemorior

Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2018/19:FPM20 Meddelande om den inre marknaden COM(2018) 772 till näringsutskottet

2018/19:FPM21 EU:s strategi för Indien JOIN(2018)28 till utrikesutskottet

2018/19:FPM22 Mot en förstärkt internationell roll för euron COM(2018) 796 till finansutskottet

§ 6  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelse

2018/19:20 till finansutskottet

§ 7  Bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Propositioner

2018/19:32 Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

2018/19:33 Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

Skrivelser

2018/19:29 Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel

2018/19:30 Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

EU-dokument

COM(2018) 892 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om möjliggörande av en fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

COM(2018) 893 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

COM(2018) 894 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet med anledning av Förenade ko­nungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unio­nen

COM(2018) 895 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbin­delser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

Motion

med anledning av skr. 2018/19:23 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets stöd till forskning och innovation

2018/19:3001 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

§ 8  Kammaren åtskildes kl. 16.02.

Sammanträdet leddes av talmannen.

Vid protokollet

ANNA ASPEGREN

/Olof Pilo


Innehållsförteckning

§1Justering av protokoll

§2Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

§3Anmälan om ersättare

§4Anmälan om kompletteringsval

§5Anmälan om faktapromemorior

§6Ärende för hänvisning till utskott

§7Bordläggning

§8Kammaren åtskildes kl. 16.02.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019