Protokoll 2018/19:38 Torsdagen den 17 januari

Riksdagens protokoll 2018/19:38

§ 1  Förnyad bordläggning av förslag till statsminister

Förslaget om att riksdagen till statsminister skulle utse Stefan Löfven föredrogs och bordlades åter.

§ 2  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde att Nermina Mizimovic (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Laila Naraghi (S) under tiden för hennes ledighet den 22januari22april.

§ 3  Anmälan om faktapromemoria

Tredje vice talmannen anmälde att följande fakta­promemoria om förslag från Europeiska kommis­sionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2018/19:FPM25 Införandet av vissa krav för betalningstjänstleverantörer COM(2018) 813, COM(2018) 812 till skatteutskottet

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2018/19:36 till trafikutskottet

Skrivelse

2018/19:34 till socialutskottet

EU-dokument

COM(2018) 825 till skatteutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 12mars.

COM(2019) 3 och COM(2019) 4 till justitieutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 12mars.

§ 5  Bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

EU-dokument

COM(2018) 772 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Den inre marknaden i en värld som förändras – En unik tillgång som kräver ett nytt politiskt åtagande

§ 6  Anmälan om fråga för skriftligt svar

Följande fråga för skriftligt svar hade framställts:

den 16 januari

2018/19:5 Försäljning av statliga bolag och känslig teknik till främmande makt

av Björn Söder (SD)

till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

§ 7  Kammaren åtskildes kl. 13.01.

Sammanträdet leddes av tredje vice talmannen.

Vid protokollet

JOHAN WELANDER      

/Olof Pilo


Innehållsförteckning

§1Förnyad bordläggning av förslag till statsminister

§2Anmälan om ersättare

§3Anmälan om faktapromemoria

§4Ärenden för hänvisning till utskott

§5Bordläggning

§6Anmälan om fråga för skriftligt svar

§7Kammaren åtskildes kl. 13.01.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019